покажи

Лични данни

1. При настаняване в хотел Европа се предоставят лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
2. Дадените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.
3.  Вашите лични  данни ще бъде използвани само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъдат предоставяни за други цели.
4.  Информацията, чрез която потребител на интернет страницата www.hotel-europe-bg.com може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен и пощенски адрес за кореспонденция.
5.  „Хотел Европа“ ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
- установяване на контакт с потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
- издаване на фактура
информиране относно цени или услуги
- предоставяне на услуги и поддръжка
6. „Хотел Европа“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на потребителя при резервацията или в по-късен момент
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
- в други посочени в закона случаи
7. „Хотел Европа“ ЕООД се грижи и отговаря за защита на информацията на потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.hotel-europe-bg.com, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
8. В резервационната форма, попълвана от потребителя, има задължителни или доброволни полета за предоставяне на информация и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
9. Ограниченията не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Хотел Европа“ ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.